തിരൂര്‍: അന്താരാഷ്ട്ര ജല ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ‘ജലമാണ് ജീവന്‍’ എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിവരുന്ന ജല സംരക്ഷണ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഭാരതപ്പുഴ ശുചീകരിച്ചു.